ໂອວາດຂອງຍາທ່ານໃຫຍ່
PLAYING: ໂອວາດຂອງຍາທ່ານໃຫຍ່
[ Show More ]
ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ ໃຫ້ໂອວາດໃນມື້ເປີດໂຄງການຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ທີ່ວິທະຍາໄລສົງ(ອົງຕື້) ເມື່ອວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2011.
Views: 18166
Downloads: 0
Tags:
Date: 2011-07-31 10:29:58
TOOLS:
Related
By Administrator
POPULAR MEDIA
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Buddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org