ບໍລິຈາກສະໜັບສະໜູນ

ທ່ານສາມາດ ບໍລິຈາກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານ
ໂຄງການ ພຸດທະສາສະໜາ ເພື່ອການພັດທະນາ (ຄ.ພ.ພ.):
ໂດຍໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL Bank)

You can help support B.D.P. by donation through
Account Name: Buddhism Development
(Kip) : 010-12-00-00257907-001
(USD): 010-12-01-00257907-001

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org